Bürgerverein

Texte in Brander Platt

Gedichte von Wilma Henn

Wenkter en dr Bösch

Schniibedeckt send Fecht un Tanne,
Iiszappe an de Strücher hange,
feierlich es de Natur.

Et schleet jeng Jlock, et schleet jeng Uhr,
Haas en dr Wald, deet sich versteiche,
va Schniilaas meniche Aas moss breiche.

Je Vöjjelflöte es ze hüre,
nüüß, wat de Natur kööt stüre.
Hee kann dr Mensch neu Kräfte tanke
un andächtich oser Herrjott danke.

Wilma Henn
Februar 2009


Op Schusters Rappe

Beij Schnii än Iis, beij Wenk un Wär,
et es klor, de Brander wandere jär.
Ob et Beldungswerk of de DJK,
Of dr Turnverein oder Borussia,
et janze Johr sönd se op jang,
entdecke sich als Wandersmann.
Et wandere enkele Jruppe,
et wandert de KAB,
och völl Frauensjruppe send ze seeh.
Met un ohne Stecke,
sieht me se dörch de Jäjend trecke.
Se loufe net mäh op dr Brand,
dr janze Südraum es hön bekannt.
Un wenn dr Wenk ze fies un fresch,
do jeht et dörch dr Öcher Bösch.
Un die, die janz jot op de Beng,
die wandere dörch et huhe Venn.
Met Rucksackverpflejung op dr Röck,
erobere se sich et Wanderjlöck.
Un de Piljer van dr Brand,
die wandee dörch et Eefeler Land,
dönt völl sänge un völl bäne,
domet dr Herrjott hön deet säne.
Mänch Dröppche se sich jönne,
domet se besser loufe könne,
denn fönf Daach lang durt de Tripp,
wenn dat jeng Bonuspunkte jitt?
För de Jesundheet, su weed os all klor,
dönt Brander jet et janze Johr.
Se halde sich jesonk un fit,
merci sätt et Ulla Schmidt.

Wilma Henn
Januar 2005

Gedichte von Hans Schmitz

Heemet!

Heemet ess nett märr e Wout,
wämma se da reeschtich siehtt!
Jeeht janz stell meet oope Oore,
övver Wääch un döörech et Döurep;
siehtt watt he un dou passiert,
wenn ding Senne noch jätt doore!

Hans Schmitz
August 1998Sennd v`r am Eng?

Achrenachzech ess ejjaal,
nüngennüünzech ess-en Zahl,
die su ess-et, jlöövt m`r koom,
hat jätt meet-et Eng ze doon!

Ess-en Ee nu och d`rbeij,
va die Nünge sujaar dreij;
da, datt kamma weereklich saare,
fängt m`r an-et Eng am knaare!

Nüüngzeehhonndetnüngennüüngzech,
wenn-et bläät, datt wöör janz jöönstech,
weil, watt köönt d`rhenger att?
Märr-en Zweij - un Nulle satt!

Dreij moul Nüng ess sövvenenzwanzech;
sööj m`r saare, ess doch jätt!
Beij de Nulle ess m`r panschich,
weil se sich v`rmiehre nett!

Och, wenn da en Zweij d`rvöör:
Null blievt Null, wä kann d`rvöör?
Watt m`r sich douvva v`rspreecht,
hat am Eng doch koom Jeweecht!

Ess am Eng da ee Jouhrhonndert,
watt oos doubbeij weereklich woundert,
weil-et nett märr datt märr ess,
e Jouhrduusend och jeweess!

Doch att jetz die Visematäntcher,
weil-et jätt besongisch wöör!
Mänche brengt-et noch mie Kränscher!
Nemmt-e sich jätt Bessres vöör?

Hüt m`r oop, sich ze bekämpfe?
Ess märr Jottsdooh ajjesaaht?
Jätt-et jenge Honger mieh?
Deeht m`r sich och sööns nett wieh?

Freujt sich obbene schönne Festenng,
wenn-et Naahts da reeschtich knallt!
Feujjerweerek de Naaht erhellt,
Lööstichkeet sich zoojesellt!

Veer hannt da Jouhrduusendwennd,
weil datt Ieschte ess am Eng!
Övv, wie meet de Sess jemient,
sich da och de Menschheet drient?
Loss v`r nett d`r Mott v`rliere,
lääve föör Jeräähtichkeet;
doch beij weereklich all datt fiere,
denke an de Weereklichkeet!

Döörfe nett märr ewwich waade,
Höölep köönt nett märr uss de Loot.
Mösse neuj d`r Akku laane,
könne sällevs noch völl mieh dooh!

Hans Schmitz
August 1998